30 آبان 1396
|
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه خلاقیت در کارگردانی شهری-فابریزیو کتانی

عکاس: سحر قریب