تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

حاشیه های روز پنجم جشنواره پنجم


عکاس: میلاد بهشتی، مریم رضوی